תנאי שימוש

כללי
אנא קרא בעיון תוכן תקנון זה. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לכל האמור להלן.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
ישראגרף שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם. לצפייה בגרסה עדכנית של התקנון אנא הקפד להיכנס לתקנון החברה כפי שמפורסם באתר ישראגרף.

חומרי הדפסה
אסור בתכלית האיסור להעלות טקסטים ותמונות אשר: מוגנים בזכויות קניין רוחני לפי כל דין לרבות זכויות יוצרים ואין לעושה בהם שימוש את האישורים המתאימים, מהווים עדות או פותחים פתח לעבירה פלילית/אזרחית, מוצאים דיבה ו/או לשון הרע, הינם חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות ו/או פוגעים בצנעת הפרט, מפרים סימני מסחר או כל חומר המקים עילה לתביעה או מפר הוראת דין לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 1955 וחוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.
המעביר חומרים לצורך הפקת דפוס/דפוס דיגיטלי, מאשר בעצם פעולתו זו כי הינו בעל זכויות היוצרים לחומר המועבר או שקיבל אישור לעשות בהם שימוש כחוק. המפר הוראה זו מייפה את חברת ישראגרף להעביר עליו תביעה, במידה ותתקבל ולהסיר כל אחריות בנושא, ויהיה חייב לשפות את ישראגרף באופן מיידי לאחר דרישתה בגין כל חיוב שייתבע ממנה ו/או יוטל עליה כלפי צד ג' כלשהו אשר יגיש תביעה כאמור, לרבות בגין הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.
מפעילי אתר ישראגרף אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להדפסה, אולם אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים ממחשבי החברה ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לנו בהתאם להפרה שתבוצע כמתואר בסעיף לעיל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ישראגרף לא תישא באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל. ישראגרף שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו להם ו/או למפעיליהם ו/או למנהליהם ו/או לעובדיהם ו/או למי ממשתמשיהם ו/או לצד שליש כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף לעיל.
מובהר בזאת כי אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר.
ישראגרף שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של רוכשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

נתוני לקוח
לתשומת לבך, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
באתר יכולים לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההצטרפות ובעלי כתובת דוא"ל תקינה.

אחסון חומר
ישראגרף פועלת באופן סביר ובכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על שלמות החומרים המועברים אליה לצורך הדפסה. למרות זאת, על המשתמש לדאוג לגבות את החומר המועבר לאתר למקרה הצורך. אין ישראגרף אחראית לשחזור קבצים שנפגעו/נמחקו בזמן שהיו ברשותה והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מישראגרף במידה ואירוע כמתואר מתרחש.
במקרה של אובדן חומר לפני שהופק, כך שלא ניתן יהיה לשחזרו, יוחזר ללקוח מלוא הסכום ששילם.
אין ישראגרף מתחייבת לשמור את החומר שהועבר לרשותה לאחר אספקת המוצר הנדרש. על כן אנו ממליצים לשמור גיבוי במחשב האישי.
בכל מקרה ישראגרף לא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם.

פרטיות ומדיניות אבטחה
בהסכמתכם להשתמש באתר זה ובשירותים אותו הוא מציע, הינכם מסכימים עם ומקבלים את מדיניות שמירת הפרטיות שלנו.
מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסת באופן שווה לשני המינים כאחד.
אנו בישראגרף מחויבים להבטיח ולשמור את המידע והפרטים האישיים המועברים אלינו ע"י משתמשי האתר וחברי המועדון כמפורט.

עדכון נתונים

כללי
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
ישראגרף שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה ע"י עדכון עמוד זה מזמן לזמן.
כל הנתונים האישיים הנמסרים באתר ע"י משתמשי האתר והגולשים באתר ו/או הנצברים בשרתים המשמשים לתפעול האתר, ישמשו את ישראגרף אך ורק לצורך ניהול האתר.
אלא אם נאמר אחרת אין לעשות בחומרים אלו שימוש למעט בהתאם לאמור
באתר..